Διοίκηση & Προσωπικό

Το ΚΙΠΑ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ιδρύματος. Καταστατικά όργανα διοίκησης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.
Ο Πρόεδρος και τα έξι μέλη εκλέγονται από το εκλεκτορικό σώμα (το οποίο αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος “Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων”, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυθηραϊκών Μελετών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Κυθηρίων Πανεπιστημιακών και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΠΑ). Δύο μέλη ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τριφυλλείου Ιδρύματος από τα μέλη του ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας κάθε Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΚΙΠΑ.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.
Η επιλογή των ανθρώπων της διοίκησης του Ιδρύματος, αλλά και των συνεργατών του, γίνεται με κριτήριο το ήθος, την κοινωνική και επαγγελματική δράση και προσφορά, την ικανότητα αποτελεσματικού χειρισμού υποθέσεων και το ενδιαφέρον για τα κυθηραϊκά θέματα.

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία 5/5/2022 - 5/5/2027 είναι:

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ  – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ – ΤΑΜΙΑΣ
ΠΕΓΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΛΗ
ΧΑΡΗΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜ. ΧΑΡΟΣ
ΕΜΜ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Προσωπικό:

Διευθυντής Προγραμμάτων: Ρήγας Ζαφειρίου

Γραμματεία Αθηνών: Αλεξάνδρα Λουράντου

Γραμματεία Κυθήρων: Ρίτα Κασιμάτη