Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) υλοποιεί την Πράξη «Δίκτυο ορεινών ποδηλατοδρόμων στα Κύθηρα», η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των εργασιών για την Δημιουργία των Ποδηλατικών Διαδρομών και την υλοποίηση δράσεων Ανάδειξης και Προβολής του Δικτύου. Η Πράξη «Δίκτυο ορεινών ποδηλατοδρόμων στα Κύθηρα» χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση 29/7/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΠΑ και το Άρθρο 6 του Κανονισμού Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών του ΚΙΠΑ προτίθεται να προβεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ».

Η Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας αφορά στον σχεδιασμό Λογοτύπου  για το Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών και στην παραγωγή βασικού επικοινωνιακού υλικού, καθώς και στη συμμετοχή σε εξιδεικευμένες εκθέσεις.

Ο Προϋπολογισμός για «Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας» ανέρχεται σε 800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης, να αποστείλουν σχετική προσφορά στο ΚΙΠΑ (email: info@kipa-foundation.org),  έως 28/6/2022 και ώρα 15.00.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινήσεις ή/και επιτόπια επίσκεψη κατόπιν σχετικής αίτησης στη γραμματεία του ΚΙΠΑ (210.3832806, info@kipa-foundation.org).