Το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) υλοποιεί την Πράξη «Δίκτυο ορεινών ποδηλατοδρόμων στα Κύθηρα», η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των εργασιών για την Δημιουργία των Ποδηλατικών Διαδρομών και την υλοποίηση δράσεων Ανάδειξης και Προβολής του Δικτύου. Η Πράξη «Δίκτυο ορεινών ποδηλατοδρόμων στα Κύθηρα» χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση 29/7/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΠΑ και το Άρθρο 6 του Κανονισμού Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών του ΚΙΠΑ προτίθεται να προβεί με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης στην επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση των ενεργειών «ΠΟΔΗΛΟΣΤΑΤΕΣ» & «ΚΟΥΤΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ».
Σε επιλεγμένα σημεία εντός 10 οικισμών θα τοποθετηθούν 15 βάσεις για στάθμευση ποδηλάτων. Στις βάσεις για στάθμευση ποδηλάτων θα τοποθετηθεί κουτί με τα βασικά εργαλεία (κατσαβίδια, κλειδιά κτλ) και υλικά για αντιμετώπιση βλαβών ποδηλάτων. Οι ποδηλατοστάτες σε συνδυασμό με το κουτί εργαλείων θα εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες των  ποδηλατών.

Ο Προϋπολογισμός για «Ποδηλοστάτες» ανέρχεται σε 700,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και ο Προϋπολογισμός για « Κουτί Εργαλείων» ανέρχεται σε 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης, να αποστείλουν σχετική προσφορά στο ΚΙΠΑ (email: info@kipa-foundation.org),  έως  28/6/2022 και ώρα 15.00.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινήσεις ή/και επιτόπια επίσκεψη κατόπιν σχετικής αίτησης στη γραμματεία του ΚΙΠΑ (210.3832806, info@kipa-foundation.org).