Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) εγκαινιάζουν την έναρξη της συνεργασίας τους που θα έχει ως στόχο την πρόσθετη ενίσχυση του δικτύου μονοπατιών των Κυθήρων, καθώς και γενικότερα την ανάπτυξη επιδεικτικών δράσεων έρευνας, προστασίας, ανάδειξης και ευαισθητοποίησης για την περαιτέρω διαφύλαξη της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με κοινό όραμα την ανάπτυξη ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που στηρίζονται στην αξιοποίηση της τοπικής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη του δικτύου μονοπατιών των Κυθήρων. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση θα συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση της υποδομής του δικτύου μονοπατιών, την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης, την κατασκευή επιδεικτικών έργων χρησιμοποιώντας παραδοσιακές γνώσεις και πρακτικές,την ανοιχτή και συμμετοχική περιβαλλοντική παρακολούθηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη δημιουργία βάσης γνώσεων για επιλεγμένα στοιχεία φύσης και πολιτισμού.